Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Infocomp Sp. z o.o. propaguje zachowania etyczne, przestrzeganie praw człowieka oraz ochrony środowiska. Myślenie o tych celach i adekwatne do nich działanie spoczywa na wszystkich pracownikach i współpracownikach spółki. Poniższy Kodeks etyczny został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i ma charakter zalecanych w firmie standardów etycznych.

Kodeks stanowi wzór postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych. Niniejszy kodeks ma charakter powszechny i jest popularyzowany poprzez kierownictwo firmy. Spółka analizuje spisane zasady i co najmniej raz w roku wprowadza uaktualnienia. Kodeks wprost nawiązuje do zasad wprowadzonych i promowanych przez założyciela firmy Infocomp.

Infocomp uważa, że we wszystkich działaniach firmy niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja, wiarygodność i zaufanie do Infocomp jest jedną z największych wartości firmy.

Standardy działania na zewnątrz

Infocomp dostarcza swoim klientom usługi doradcze i informatyczne, co uzyskiwane jest jako efekt wysokich kompetencji i  doświadczenia pracowników. W zakresie kontaktów z klientami sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Infocomp przestrzega zasad uczciwej konkurencji. Obowiązkiem pracowników jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktu interesów, przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych w celu zawarcia lub zachowania transakcji.

Standardy działania wewnątrz

Infocomp przestrzega standardy dotyczące praw człowieka oraz międzynarodowe standardy pracy. Na co dzień realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z tymi przepisami. Stosunki  z pracownikami oparte są na szacunku dla ich godności osobistej. Firma zatrudnia i awansuje pracowników, uwzględniając ich kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Firma zapewnia stabilne miejsce pracy oraz rzetelnie informuje pracowników o perspektywach zatrudnienia. Infocomp zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Infocomp wspiera pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i wspiera ich karierę w firmie. Firma wspiera kondycję fizyczną i zdrowie swoich pracowników. Firma informuje pracowników o celach działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Firma stosuje reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania i uwzględnia wkład indywidualny każdego pracownika.

Firma doskonali pracę zespołową  uznając, że jest to wartość nadrzędna i niezbędna do realizacji celów. Infocomp dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom uczciwe i regularnie wypłacane pensje oraz możliwość rozwoju oraz dobre warunki pracy.

Infocomp przestrzega zakazu przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk. Firma przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Firma gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Ochrona środowiska naturalnego

Infocomp przestrzega przepisów prawnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zmianami]. Firma ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. Propagujemy naturalny i ekologiczny styl życia wśród pracowników i współpracowników firmy.