📞 56 664 20 00
📧 biuro@infocomp.pl

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Dziękujemy  Państwu za dotychczasowe zaufanie i współpracę. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować Państwa o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Waszych danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Infocomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń, (zwana dalej „Infocomp”). Jesteśmy polskim dostawcą kompleksowych usług i rozwiązań IT wspierających pracę instytucji i przedsiębiorstw.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Infocomp. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem:
adres e-mail: rodo@infocomp.pl
lub
Infocomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 191, 87-100 Toruń

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.

Prowadzenia statystyk.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Rozpatrywania skarg i reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez Infocomp jedynie na podstawie posiadanych zgód.
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem adresu email: biuro@infocomp.pl, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Infocomp obowiązków wynikających z przepisów prawa)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem adresu biuro@infocomp.pl, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
Umożliwienie wykonania umów sprzedaży i wsparcia IT,  przekazanie danych swoich klientów celem udostępnienia im licencji.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Gdzie prawnie uzasadnionym celem jest umożliwienie naszym Partnerom wsparcie dla realizacji naszych usług  na podstawie umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
Czas przechowywania danych
Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
Dokumenty związane z rękojmią
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Infocomp – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem emaila: biuro@infocomp.pl
Pzez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Dokumenty rozliczeniowe
Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.